Zdravstvo

Domovinska liga

  • nemudoma preoblikovati sistem obveznega zdravstvenega
  • ministrstvo za zdravje mora izdelati jasen nabor storitev, ki jih obsega obvezno zdravstveno zavarovanje ter najdaljše sprejemljive čakalne dobe; če zavarovalnica svojim zavarovancem ne zagotovi takega standarda, se ji odvzame licenca za ponudbo zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji;
  • javne bolnišnice se postopoma privatizira, saj ministrstvo dokazano ne more uspešno upravljati bolnišnic
  • ukiniti sistem koncesij, zdravnike je potrebno spodbuditi, da čim lažje začnejo delati v kakršnikoli obliki
  • centralni informacijski sistem

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Problem je glavarinski količnik, dvoživke in slaba organizacija - vse to podaljšuje čakalne vrste. Uvedbo referenčnih ambulant, ki je zdravnike razbremenila danes nihče ne omenja, ker le ti nočejo prepustiti kompetenc. 120.000 ljudi je brez zdravnika Pri Dopolnilno zavarovanje je treba pretehtati vse vidike, stranka DeSUS je za večjo solidarnost. Načelo, da denar sledi bolniku je v bistvu zavarovalniški model, ki izključuje solidarnost. Javna zdravstvena mreža je nujno potrebna za obvladovanje zdravstvenih tveganj na vseh ravneh. Potrebna so dodatna finančna sredstva iz proračuna ali pa dvig prispevka za delodajalce.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Naše zdravstvo trpi posledice tihe privatizacije. Brez pravice do izbranega družinskega zdravnika je kar 130.000 ljudi. Dostopnost zdravstva ovira tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje negospodaren, nepravičen in nesolidaren davek. Razrašča se delo zdravnikov dvoživk, ki je sistemska praksa, ki vodi v korupcijska tveganja, preskakovanja in podaljševanje čakalnih vrst, privatizacijo, siromašenje javnega zdravstvenega sistema ter pretakanje javnih sredstev v profite zasebnikov. Odgovor Levice je krepitev javnega zdravstva. Da bi skrajšali čakalne vrste bomo finančno in kadrovsko okrepili primarno zdravstveno raven in prepovedali dvoživke. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa bomo ukinili.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Slovenija ima dober javni zdravstveni sistem, ki pa ga je potrebno optimalneje organizirati, zagotoviti večjo dostopnost storitev v popoldanskem času, ga digitalizirati (uvesti enoten informacijski sistem) in finančno okrepiti. Eden od prvih nujnih korakov je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter poraba teh sredstev za odpravo čakalnih dob. Odločno podpiramo krepitev javne mreže. Sledenje denarja bolniku je zgolj drug izraz za začetek privatizacije in razpad javnega zdravstva. Nočemo ponovitve zgodbe z zobozdravstvom. Na zdravju ljudi ne gre kovati dobičkov. Poseben vidik urejanja razmer v zdravstvu predstavlja tudi nujen, brezkompromisen boj zoper korupcijo v zdravstvu.

Naša Dežela

Uvedli bomo financiranje zdravstvenih storitev in ne več sedanjih programov. Stroški zdravljenja se bodo krili iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v okviru javno objavljenega cenika zdravstvenih storitev kot neposredno plačilo (plačilo izvajalcu) ali posredno plačilo (povračilo bolniku). Pacient si bo lahko sam izbral izvajalca zdravstvenih storitev, v okviru javne službe ali v okviru zasebne dejavnosti. Edini pogoj bo, da izvajalec izpolnjuje vnaprej predpisane pogoje. Zasebni izvajalci bodo konkurirali javnim zavodom in bili upravičeni do enakega plačila za opravljeno storitev, vendar bodo pogoje za delo (prostori, oprema) financirali iz lastnih in ne javnih sredstev.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Zavzemamo se za dostopen in sodoben sistem zdravstvenega varstva, v središče katerega postavljamo bolnika ter njegovo hitro in kakovostno obravnavo. V javni zdravstveni sistem je zato treba vključiti vse izvajalce zdravstvenih storitev, tako javne kot zasebne, pacientu pa omogočiti svobodno izbiro, pri katerem izvajalcu želi opraviti zdravstveno storitev, ki se plača iz zdravstvenega zavarovanja. Na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja je treba vzpostaviti konkurenco, saj monopol ZZZS ustvarja zgolj dolge čakalne vrste in zavira napredek izvajalcev zdravstvenih storitev. Zdravstvo moramo digitalizirati in povečati število vpisnih mest na medicinskih in zdravstvenih fakultetah.

Piratska Stranka

Naše zdravstvo je v primerjavi z razvitejšimi državami podhranjeno, prebivalstvo pa se stara s podobno hitrostjo.

V javno zdravstvo moramo vlagati več in ga tudi temeljito reorganizirati, saj so nekateri mehanizmi preprosto preveč zastareli in dopuščajo izkoriščanje.

Zagotovili bomo preglednost in učinkovitejši sistem naročanja opreme.

Uvedli bomo upravljavsko izobraževanje bodočih direktorjev bolnišnic in depolitizirali kadrovsko politiko v zdravstvu.

Zagotovili bomo zaposlitev administratorjev v zdravstvu za razbremenitev obstoječega zdravstvenega kadra.

Prenovili bomo sistem e-zdravstva s skupnim sodelovanjem informatikov in zdravstvenih delavcev.

Zdravstvu bomo zagotovili kader.",

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Rešitve za reformo zdravstvenega sistema vidimo v evropskih državah, kjer je v ospredju pacient. Zdravstvene ustanove je potrebno ustrezno sistematizirati in kadrovsko prevetriti. Pri tistih, ki poslujejo nerentabilno, je potrebno razmisliti o ustreznih oblikah javno-zasebnega partnerstva, pri čemer mora biti v ospredju kvaliteta storitev za paciente. Naše zdravstvo bo temeljilo na prosti izbiri, pri čemer bo bolnik sam izbiral, kje se želi zdraviti. Za bolnika vse storitve plačane iz javnega denarja, ne glede na to, če se zdravi v državni ali nedržavni/privatni ustanovi. Zato je to javno namesto državno zdravstvo. Podpiramo tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Imamo načrt za kakovostno in dostopno javno zdravstvo za vse. Slovenijo pestijo dolge čakalne dobe in vse težja dostopnost do zdravstvenih storitev, kar je epidemija še zaostrila. Predlagamo sprejem nujnih ukrepov za skrajšanje čakalnih dob, s ciljem 30-dnevnega roka za specialistični pregled, zagotovitev osebnega zdravnika za 135.000 oseb, omejitev hkratnega dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju. Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, določili bomo novo košarico osnovnih pravic v kateri bo več zobozdravstvenih storitev. Področje duševnega zdravja, še posebej mladih, uvrščamo med prednostne naloge naše zdravstvene politike.

Slovenska Demokratska Stranka

Ob finančni vzdržnosti sistema bomo izboljšali kakovost storitev, povečali dostopnost do zdravstvene oskrbe in zagotovili pravočasen dostop do osebnega zdravnika in specialističnega zdravljenja ter konkurenčnost slovenske medicine, kar bo vodilo v skrajšanje čakalnih dob. Med vodstvom bolnišnice in zaposlenimi morajo vladati tržni odnosi: plačan si, kolikor narediš, med izvajalci in pacienti pa mora biti socialno razmerje: ne glede na tvoj dohodek, moraš biti dobro oskrbljen. Zagotovili bomo dosledno skrb in odgovornost države za kadrovske in prostorske zmogljivosti javnega zdravstva. Vzpostavili bomo stimulativno delovno okolje za vse izvajalce zdravstvenega varstva. Posodobili bomo upravljanje javnih zdravstvenih zavodov in digitalizirali slovensko zdravstvo.

Slovenska Nacionalna Stranka

Pri zdravstvu je potrebno začeti že v medicinski fakulteti, ki naj ne omejuje vpisa, saj je že v prvem letniku velik osip. Reorganizirati je potreben že sam študij na medicinski fakulteti, zagotoviti je potrebno študij za več specializantov. Predvsem pa je potrebno poslušati mlade zdravnike, ki so v svojem manifestu pojasnili vse. Prednost pri medicinski obravnavi morajo imeti Slovenci, tujci in priviligirane obrobne skupine pa ne smejo imeti prednosti. ZZZS ne sme več omejevati števila zdravstvenih posegov, saj ne gre za pridobitno dejavnost ampak je ta organizacija v službi naroda.

VESNA - zelena stranka

Nujna je premišljena reforma ZZZS, ki naj temelji na novi stroškovni analizi vseh zdravstvenih dejavnosti. Opravljena mora biti strokovno in transparentno, da bo mogoče zagotoviti osnovo razporejanja denarja za okrepitev tistih segmentov in dejavnosti, ki so najpomembnejši za širšo dostopnost zdravstvenega sistema. Zagotovitev kadra za izvajanje potrebnega obsega zdravstvenih programov, ureditev sistema nabave medicinske in bolnišnične opreme, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, optimizacija mreže bolnišnic, posodobitev in poenotenje informacijskega sistema, ureditev področja poklicnih bolezni, vzpostavitev organa za ocenjevanje posledic okoljske problematike na zdravje.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.