Zaposlitve

Domovinska liga

  1. Ali podpirate zvišanje osnovne plače na raven minimalne plače? DA.
  2. Z dvigom cene dela zapolniti vrzel med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Možnost socialnega turizma omogoča ohranitev plač na izjemno nizki ravni.
  3. Prekarno delo - Prekarno delo omogoča fleksibilnost zaposlovanja in pomembno zmanjšuje nezaposlenost med mladimi. Prekarnost zaposlitve ne sme postati permanentna.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Zagotoviti obveznost zaposlitve mladih po principu enoletnega pripravništva z mentorstvom starejšega zaposlenega, ki ima pogoje za upokojitev. . Podjetja stimulirati po številu tako zaposlenih »parov« (mlad zaposleni + mentor). Delavcu, ki izpolnjuje upokojitvene pogoje in je še v rednem delovnem razmerju zaradi potreb delodajalca, razpoloviti prispevke iz in na delo.

  • Bistveno zmanjšanje, če že ne odprava prekarnega dela in s tem povečanje možnosti zaposlitve
  • Zagotavljanje take štipendijske politike, da ne bo silila študente v delo, ki podaljšuje čas študija. Zakonodajo je treba urediti tako, da bo vsak dolžan vrniti stroške šolanja pred morebitnim odhodom v drugo državo. Sedaj šola

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Čeprav je Slovenija relativno bogata država, se to ne odraža v življenjskih pogojih vseh, ki s svojim delom to bogastvo ustvarjamo. Konkurenčnost gospodarstva v preveliki meri sloni na nizkih plačah, prekarnih zaposlitvah in visoki intenzivnosti dela, kar vodi v krčenje delavskih pravic. Zato bomo nadaljevali z višanjem minimalne plače, uvedli pravilo, da osnovna plača ne more biti nižja od minimalne plače in okrepili nadzor nad izplačevanjem prejemkov delavcev, se borili za odpravo prekarnosti in izkoriščevalskih delovnih pogojev, zagotovili več pravic za študentske delavce, skrajšali delovni čas na največ 32 ur tedensko ter dvignili najnižje in najvišje nadomestilo za brezposelnost.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Na trgu dela se soočamo s številnimi izzivi, kot so demografske spremembe, robotizacija, avtomatizacija in posledice epidemije. Zato je treba vzpostaviti pogoje za zgodnejši vstop mladih na trg dela, zagotoviti sistem vseživljenjskega izobraževanja ter večjo povezanost izobraževanja s potrebami gospodarstva in celotne družbe. Za bolj učinkovito uporabo znanja in spretnosti vseh zaposlenih je treba v podjetjih in javnem sektorju okrepiti medgeneracijsko sodelovanje. Pri tem je treba zagotoviti ekonomsko, pravno in socialno varnost zaposlenih ter zmanjšati prekarnost. Ključen dolgoročni cilj pa je oblikovanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo kot razvojnega težišča trga dela.

Naša Dežela

Zavzeli se bomo za ureditev oblik fleksibilnga zaposlovanja, t.i. flexicurity, s ciljem zagotavljanja uravnoteženega okolja (varnosti in prožnosti hkrati). Z zmanjšano obdavčitvijo dela bomo spodbujali »kroženje znanja«, delodajalce pa bomo z davčno politiko spodbudili k zaposlovanju mladih, visoko izobraženih kadrov. Podprli bomo ukrepe v segmentu davčne razbremenitve stroškov dela (plače), s čimer bomo uspeli zadržati najboljše kadre ter spodbudili ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Podprli bomo ukrepe, ki bodo okrepili vlaganja v posebna znanja, povezana z delovnim mestom, pa tudi v programe vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Vsak človek za uresničitev svojih talentov potrebuje okolje, ki omogoča in spodbuja razvoj. Pri tem mora država ljudem pustiti dovolj veliko mero svobode, da lahko s svojimi odločitvami sami krojijo svojo zgodbo o uspehu. Izhodišče iz tega mandata je obetavno, saj se naši ukrepi kažejo v precejšnji gospodarski rasti in izredno nizki brezposelnosti. Ljudem smo zagotovili ustreznejše plačilo za opravljeno delo in vsem zaposlenim dvignili neto plačo. Z davčnimi razbremenitvami dela želimo nadaljevati in ustvarjati spodbudno podjetniško in poslovno okolje za razvoj novih idej in višjo dodano vrednost. Nihče, ki dela, se ne sme bati za svoje preživetje.

Piratska Stranka

Naš fokus bo predvsem ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest, predvsem s spodbujanjem visokotehnološke transformacije slovenskega gospodarstva, z digitalizacijo, vseživljenjskim učenjem ter s spodbujanjem lastništva zaposlenih.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Zavzemamo se, da se plača dvigne, vendar na pameten način. To pomeni na račun davkov in prispevkov. Obenem znižamo DDV in pocenimo dobrine. Tako povečamo kupno moč ljudi. Ko povečamo kupno moč ljudi, se potrošnja poveča, poveča se t. i. »cash flow« - denarni obtok in država pobere več davka na »prijazen način«.

Zavzemamo se tudi za spremembo Zakona o delovnih razmerij, večjo fleksibilnost na trgu dela ter skrajšanje postopkov za pričetek dela delavcev iz tujine.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Vsak, ki dela polni delovni čas, si zasluži dostojno plačo. SD smo dosegli uveljavitev in določitev minimalne plače, prizadevali si bomo, da jo dvignemo na vsaj na višino 800 eur. Delo mora v naši družbi ponovno postati vrednota, hkrati pa moramo spremeniti način kako uravnavamo naš delovni in prosti čas. Predlagamo postopen prehod na 32-urni delovni teden. Pozivamo k novemu dogovoru o prihodnosti dela. S socialnimi partnerji bomo uskladili zakonodajne predloge za preprečevanje prekarnosti, še posebej v kulturi, ureditev dela na daljavo, pravico do odklopa. Znanja in ustvarjalnost naših ljudi so ključna primerjalna prednost, za pridobivanje novih kompetenc predlagamo sklad dela.

Slovenska Demokratska Stranka

Slovenija pod vodstvom Janeza Janše beleži rekordno nizko brezposelnost (cca 63.000), trg pa se sooča s pomanjkanjem natakarjev, programerjev in IT specialistov. V SDS poleg aktivne politike zaposlovanja zagovarjamo vajeništvo in dualni sistem izobraževanja (ravnovesje med prakso in poukom, takojšnja zaposlitev v gospodarstvu). Vajencem naj se čas prakse šteje v delovno dobo. Spodbujamo uporabo EU mehanizmov in orodij za večanje zaposljivosti in izboljšanje poklicnega izobraževanja in orodij za primerljivost študijskih stopenj, znanja in kompetenc. Beg slovenskih možganov nameravamo nadomestiti s kroženjem možganov (slovenski kader v tujini bomo vključili v delo slovenskih institucij in podjetij in izkoristili njihove izkušnje in znanje neposredno ali »na daljavo«).

Slovenska Nacionalna Stranka

Urediti je potrebno možnost nagrajevanja po delu v javni upravi, pa tudi odpustitve z delovnega mesta zaradi neustreznosti. Onemogočiti je potrebno zaposlovanje ljudi, ki so že dosegli možnost za upokojitev, razen če se z nadaljevanjem zaposlitve strinjata tako delodajalec kot delojemalec. Na ta način bi se odprlo ogromno delovnih mest. V javni upravi pa je potrebno ali zamenjati ali odpustiti vsaj 30 odstotkov zaposlenih, ki ne delajo ampak hodijo v službo. Tudi v Zavodu RS za zaposlovanje je potrebno narediti revizijo, saj so nekateri zaradi neustreznega zakonja in neustrezne kontrole na zavodu že 10 in več let.

VESNA - zelena stranka

Vse večja avtomatizacija in robotizacija dela terjata iskanje novih rešitev in vnovični premislek o pravičnosti dela. Zato bo treba iskati nove načine obdavčitev, omogočiti skrajševanje delovnega časa in odpreti široko javno razpravo o uvedbi UTD. Delo bo pravično šele takrat, ko bomo odpravili škodljive oblike dela in neenakosti na trgu dela ter zagotovili dostojna plačila za opravljeno delo in ko bo minimalna plača odsevala dejanske življenjske stroške. Z ukrepi na področju gospodarstva in mobilnosti bomo ustvarili pogoje za odpiranje zelenih delovnih mest, tudi okolju prijazne načine prihoda na delo. Ljudi/zaposlene in/ali šolajoče pa bomo za to ustrezno izobrazili oz. jih preusposobili.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.