Varstvo okolja

Domovinska liga

3 glavni izzivi:

  1. Ravnanje z odpadki
  2. Kemikalije in gensko spremenjeni organizmi
  3. Gospodarjenje z vodami

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Varstvo okolja je izjemno zanemarjeno področje. vsi od odgovornih inštitucij, podjetij do posameznikov se obnašamo kot da je narava dan le nam in da jo lahko izkoristimo za svoje udobje do konca. V stranki DeSUS pozivamo vse, da se pričnemo obnašati odgovorno in ne zasmradimo vse, kar nam je dano.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Varstvo okolja in narave morata postati temeljna cilja vseh državnih in lokalnih politik. Odločno bomo zastopali neodvisnost in okrepitev okoljevarstvenih in naravovarstvenih državnih institucij ter upoštevanje stroke. Nevladne organizacije in civilna družba, ki delujejo na področju okolja in naravovarstva, so ključni varuhi skupnega, narave in okolja, zato jih mora politika poslušati, spoštovati in omogočati njihovo delovanje. Ukrepi, ki jih zastopamo, sledijo načelom okoljske pravičnosti, ekološke demokracije, načelu previdnosti in načelu »onesnaževalec naj plača« ter pravičnosti do prihodnjih generacij.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

V Sloveniji moramo pri prilagajanju podnebnim spremembam prednost nameniti varstvu, urejanju in rabi voda. Gre za življenje in razvoj, s tem pa za suverenost naše države. Imamo srečo in privilegij, da lahko najkakovostnejšo pitno vodo dobimo neposredno iz naših pip. Zrak v Sloveniji je, še zlasti v večjih urbanih središčih in ob vremenskih ekstremih, ki bodo zaradi podnebnih sprememb pogostejši, zelo onesnažen. Zato bo na tem področju nujna prenova veljavnih politik in ukrepov, kakor tudi na področju regulacije onesnaževanja zraka s smradom. Strateški cilj države je zmanjševanje količin odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, predelati ali uporabiti kot vir energije.

Naša Dežela

Zavzeli se bomo za izpolnitev zavez iz Vodne Direktive ter ureditev prakse izvajanja posegov v vodotoke. Posebno pozornost bomo namenili ohranjanju kakovostnih kmetijskih zemljišč ter spodbujali trajnostno kmetijstvo, ki ne bo obremenjevalo ekosistema prek sprejemljivih meja. Prizadevali si bomo za 20-odstotno znižanje ekološkega odtisa Slovenije do leta 2030 glede na leto 2013.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

V NSi smo zavezani zmanjševanju izpustov toplogrednih ciljev za 55 % do leta 2030 in dosego ogljične nevtralnosti do leta 2050. Podpirali bomo infrastrukturne projekte slovenskih občin za prenovo in gradnjo novih vodovodnih sistemov. Zavzemamo se za zmanjšano uporabo fitosanitarnih sredstev in gnojenja na vodovarstvenih območjih. Pospešili bomo odstranitev nelegalnih deponij odpadkov in revitalizacijo degradiranih območij. Večjo pozornost bomo namenili novim tehnologijam dvostopenjskega sortiranja odpadkov in uvedbi digitalizacije. Z ozaveščanjem prebivalcev in spodbudami bomo omogočali gospodinjstvom ustreznejšo uporabo obstoječih kurilnih naprav in prehod na čistejše vire ogrevanja.

Piratska Stranka

Nadomeščanje fosilnih goriv z jedrsko energijo.

Uvedba univerzalne pravice do popravila.

Spodbujanje krožnega gospodarstva.

Strožji nadzor nad izvajanjem okoljskih predpisov.

Obnova in ohranjanje biodiverzitete.

Obnova in širitev zaščitenih gozdnih rezervatov.

Nasprotovali bomo gradnji vseh novih hidroelektrarn.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Želimo nov Zakon o vodah oblikovan skupaj z zainteresirano javnostjo, interesnimi skupinami in strokovnjaki na način, ki bo izpolnil zakonodajne zahteve v skladu s 70.a členom Ustave in bo hkrati vključeval varovalke proti privatizaciji vodnih virov. Opažamo namreč vedno večje težnje po privatizaciji naravnih dobrin z željo po dobičku, medtem ko je v Ustavi RS jasno določeno, da mora biti oskrba s pitno vodo neprofitna dejavnost. Za zagotavljanje kakovostnih naravnih virov je smiselno podpreti že obstoječe programe (npr. resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«).

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Potrebna je analiza učinkovitosti že sprejetih predpisov varstva narave ter popravek sprejetih v mandatu te vlade, ki so bili za varstvo narave škodljivi. V načrtovanje in izvajanje je potrebno vključiti relevantne deležnike, predvsem pa poskrbeti za učinkovito komunikacijo in okrepiti medsebojno delovanje znotraj sektorjev in s strokovno javnostjo, preko Sveta za naravo. Cilje varstva narave je potrebno umestiti v delovanje države kot celote, zato bomo tudi dvignili višino javnih nacionalnih sredstev za varstvo narave na 1% BDP do leta 2026. Upravljanje voda kot trajnostnega vira, mora temeljiti na principu varovanja vodnih ekosistemov, še posebej pri izgradnji hidroenergetskih objektov.

Slovenska Demokratska Stranka

Na področju varstva okolja izpostavljamo naslednje prioritete: sanacija okoljskih bremen po Sloveniji, pospešitev postopkov pridobivanja okoljskih dovoljenj, uvedba proizvajalčeve razširjene odgovornosti pri ravnanju z odpadki in učinkovito ukrepanje v primeru okoljskih škod, ureditev državne javne službe termične obdelave komunalnih mešanih odpadkov s visoko učinkovitimi so-proizvodnjami električne energije in toplote, pomoč lokalnim skupnostim pri termični obdelavi komunalnega blata.

Slovenska Nacionalna Stranka

Zopet smo pri izobraževanju prebivalstva, ki je na precej nizkem nivoju. Naravo moramo čuvati tudi na način, da vanjo ne dovolimo norih posegov, ki prinašajo denar zgolj investitorjem. Tukaj mislimo predvsem na postavljanje vetrnih elektrarn, ki nikakor niso opravičljive. Potrebna je kontrola in izkorinjevanje invazivnih vrst. Za uničevanje odpadkov pa je nujno potrebno postaviti sežigalnice. Eden od najbolj pomembnih segmentov pa je seveda ustrezno izobraževanje v šolah.

VESNA - zelena stranka

Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja do 2030 sicer že imamo, a napredujemo prepočasi in 2030 ni več daleč. Zato, pomembnosti, ranljivosti in varovanju okolja moramo določiti ustrezno mesto v slovenski družbi. Tem temam moramo nameniti dovolj pozornosti v sistemu izobraževanja, v vsebinah in na javni RTV ter opolnomočiti policijo, inšpekcijske službe, organe pregona in pravosodje, da bodo kršilci okoljske zakonodaje učinkovito sankcionirani. Zato bomo zagovarjali stališče, da je namerno onesnaženje zraka, tal, voda, morja in podtalnice kriminalno dejanje, ne zgolj prekršek, in uveljavili ustrezno spremembo v slovenski zakonodaji.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.