Stanovanjska problematika

Domovinska liga

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Problem zagotovitve stanovanja ima predvsem mlada generacija. Vzroka sta:

  • predolg študij - zaradi nujnosti študentskega dela
  • zaradi prekarnih zaposlitev - onemogočanje pridobitve stan. kredita

Problem imajo tudi starejši, ker ostanejo sami v prevelikih hišah. Potrebujemo državni načrt upravljanja s stanovanjskim fondom starejše generacije.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Država že 30 let sistematično zanemarja gradnjo javnih najemnih stanovanj. Cene stanovanj in tržnih najemnin rastejo v nebo. Stanovanja so se spremenila v naložbe, ki si jih lahko privoščijo samo še bogati, ostali pa so prisiljeni v plačevanje astronomskih najemnin ali pa doživljenjsko odplačevanje stanovanjskega kredita. Reševanja stanovanjskega vprašanja ne smemo več prepuščati stihiji trga. Takoj je treba zagotoviti sredstva za gradnjo 30.000 novih javnih neprofitnih stanovanj do leta 2030, regulirati tržne najemnine ter obdavčiti prazna in luksuzna stanovanja. Stanovanja za Levico niso finančna naložba, namenjena dobičku, ampak osnovna sredstva, namenjena življenju.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Pomanjkanje najemnih stanovanj in visoke cene na nepremičninskem trgu, ki otežujejo dostop do lastniških stanovanj, zlasti mlade ovirajo pri načrtovanju življenjskih ciljev. Pospešili bomo graditev neprofitnih stanovanj, aktivirali bančne depozite za zagon gradnje novih stanovanj, zvišali subvencije na področju stanovanjske politike, dali možnost pridobitve prvega lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine, ustanovili stanovanjske zadruge po vzoru tujih uspešnih oblik dostopa do stanovanj, vzpostavili javno najemno službo, podprli bomo javno-zasebno partnerstvo za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj ter regulirali kratkoročne najeme v večstanovanjskih stavbah (airbnb, booking).

Naša Dežela

Kar se tiče stanovanjske problematike smo v programu opredelili številne ukrepe, katerih cilj je mladim zagotoviti mladim cenovno dostopna in za življenje dostojna stanovanja:

  • Razbremenitev najemniških stanovanj z univerzitetnimi kampusi.
  • Spodbujanje razvojne stanovanjske politike v lokalnih skupnostih (zazidalne parcele po ugodni ceni, znižanje ali oprostitev komunalnega prispevka).
  • Uvedba sorazmerne »stanovanjske olajšave« na dohodnino za mlade, ki niso lastniki večjega premoženja ali poroštvo države pri stanovanjskih kreditih za tiste, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje z nakupom.
  • Zagotovitev sistemskega vira za gradnjo stanovanj.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Podpiramo vzpostavitev kreditne jamstvene sheme za mlade za lastniško rešitev prvega stanovanjskega problema. Povečati je potrebno ponudbo stanovanj, zato moramo zagotoviti prazna nepozidana zemljišča za stanovanjsko gradnjo. Pri tem izpostavljamo pregled občinskih prostorskih načrtov, kjer so že predvidena nepozidana stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo, pa zaradi različnih administrativnih ovir gradnja ni možna. Poleg tega potrebujemo pregled praznih, degradiranih in opuščenih industrijskih območij po slovenskih občinah. Na številnih območjih prostorski akti že sedaj omogočajo stanovanjsko gradnjo, ampak se zaradi administrativnih ovir investitorji za gradnjo ne odločajo.

Piratska Stranka

Povečati moramo število letno zgrajenih stanovanjskih enot ter omogočiti nižje najemnine in nižje cene.

V prihodnjih štirih letih želimo dvigniti število letno zgrajenih stanovanj na 10.000 enot. To bomo dosegli z državnimi investicijami v stanovanjsko gradnjo, kar bo spodbudilo razvoj gradbeništva in posledično celotnega gospodarstva.

Del stanovanj bo namenjen prodaji dolgoročnim lastnikom, del stanovanj pa bo oddan v najem. Cene stanovanj bodo neprofitne.

Osredotočili se bomo na gradnjo velikih stanovanjskih sosesk. Nove stanovanjske soseske bodo vsebovale vse elemente ključne za življenje njihovih novih prebivalcev, kot so vrtci, šole, trgovine, zdravstveni domovi...

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Razmerje na trgu med povpraševanjem in ponudbo je že porušeno. V covid situaciji je prišlo do kopičenja kapitala pri manjši eliti. To je povzročilo ogromno povečanje povpraševanja in zmanjšanje ponudbe, kar je cene nepremičnin in najemnine izstrelilo v nebo. Državljani si zelo težko privoščijo nakup nepremičnine, predvsem ko gre za reševanje prvega stanovanjskega problema. Tukaj se mora država kratkoročno vmešati samo toliko, da pripomore k dvigu ponudbe na trgu s takojšnjo gradnjo dodatnih stanovanjskih površin, a tako da ne posega v dobra kmetijska zemljišča in s popolno eliminacijo korupcije, saj se bo le tako lahko zagotovila cena, ki bo sprejemljiva za državljane.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Javni interes in zato naloga države je, da z aktivno stanovanjsko politiko omogoča človeku dostojno življenje. V prvih 100ih dneh naše vlade bomo sprejeli Zakon o izgradnji dodatnih 10.000 javnih najemnih stanovanj, projekt vreden 1,3 milijarde evrov, ter uzakonili možnost regulacije najemnin. Več na: https://socialnidemokrati.si/sd-z-zakonom-za-10000-novih-javnih-najemnih-stanovanj/ Imamo načrt za aktivacijo praznih, neizkoriščenih stanovanj. Študentom bomo zagotovili dostopno ponudbo bivanj: štirje novi študentski domovi na leto oz. 5000 novih študentskih postelj do leta 2030. Z vlaganji v domove za starejše bomo povečali kapacitete za institucionalno oskrbo starejših.

Slovenska Demokratska Stranka

Stanovanjska politika bo usmerjena v zagotavljanje možnosti da vsak pride do primernega stanovanja zase in za svojo družino. Ključni načrtovani ukrepi: zagotoviti dodatnih 5.000 javnih najemnih stanovanj preko državnega in občinskih stanovanjskih skladov, podpora stanovanjskemu varčevanju in mladim družinam pri ureditvi stanovanjskega vprašanja, mladim družinam omogočiti najem stanovanja z možnostjo kasnejšega odkupa, pri čemer se bodo plačila najemnine v takem primeru odštele od kupnine za stanovanje. Na predlog SDS je že bil sprejet Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki mladim (do 38 let) omogoča, da bodo za kredit, s katerim bodo reševali svoje prvo stanovanjsko vprašanje prejeli državno poroštvo.

Slovenska Nacionalna Stranka

Na vseh razpisih za stanovanja v Sloveniji so na prednostnih listah sami tujci iz tretjih držav, še posebej tujci iz nekdanjega jugoslovanskega prostora. Slovenske družine in prosilci so postavljeni na dno liste, tako da stanovanja praktično nikoli ne dobijo. Tio niti ni čudno saj župan določenega mesta najprej poskrbi za svoje »zemljake«.

VESNA - zelena stranka

Aktivirati moramo obstoječi, vendar nenaseljeni stanovanjski fond. To bomo dosegli z uvedbo pravičnega davka na nepremičnine, ki bo vseboval davčne oprostitve za prvo nepremičnino ter obdavčenje druge, tretje, četrte in vseh naslednjih nepremičnin, praznih stanovanj in nepozidanih zazidljivih parcel. Posodobitev zakonodaje v smeri gradnje trajnostnih, ekološko manj škodljivih ter energetsko varčnih objektov. Intenzivnejše vlaganje Stanovanjskega sklada RS v namensko gradnjo nepremičnin za dolgoročni najem. Spodbujanje zadružništva in drugih novih oblik reševanja stanovanjske problematike. Ureditev možnosti reguliranega odkupa propadajočih nepremičnin, itd.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.