Šolstvo

Domovinska liga

  • Reformo šolstva s poudarkom na reformi kurikulov s področij, v katerih se je obdržalo kup neznanstvenih in mitoloških vsebin.
  • Reformo domovinske vzgoje s poudarkom na državljanski vzgoji, pomenu slovenstva in naroda glede samoodločbe in vzpostavitve države Slovenije
  • Reformo načina izvajanja pouka v smislu večjega poudarka na pomenu kreativnih rešitev, odgovornosti posameznega učenca-dijaka, večnivojskem pouku in pridobivanju znanj na neformalne načine v samostojnem projektnem del
  • vzpodbujanje vpisa v poklicne šole, zviševanje pomena in standardov znanj ter spretnosti v poklicnih usmeritvah
  • ustanovitev Učiteljske zbornice in reforma sistema potrjevanja programov

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Veliko izobraževalnih programov ni prilagojeno potrebam gospodarstva in družbe. Sistemi so pogojeni z razpoložljivimi prostorskimi in kadrovskimi resursi, ne pa z dolgoročnimi potrebami glede na tehnološki razvoj. Nujni takojšnji načrti, ki bodo predhodili razvoju gospodarskih subjektov in upoštevani na dolgi rok spremembe po potrebah določenih profilov glede na razvoj..

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Slovenski javni izobraževalni sistem je kvaliteten, kljub temu, da se je delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v obdobju od 2009 do 2019 bistveno zmanjšal in zaostaja za povprečjem držav OECD, hkrati pa se vedno več javnega denarja steka v zasebne vrtce, šole in visokošolske zavode. Delavci v izobraževalnih ustanovah se soočajo z nizkimi plačami, prekarnimi zaposlitvami in slabimi delovnimi pogoji. Vse močnejše so tudi negativne težnje po instrumentalizaciji znanja in prilagajanju učnih načrtov potrebam trga. V Levici se zavzemamo za krepitev javnega šolstva in se upirali vsem poskusom privatizacije in instrumentalizacije. S spremembo ustave bomo ločili javno in zasebno šolstvo.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Slovenija ima kvalitetno javno šolstvo in takšno mora ostati tudi v bodoče. Naša temeljna usmeritev je na znanju temelječa družba, zato je treba zagotoviti čim širši dostop in čim večjo kakovost vzgoje in izobraževanja. To mora biti javno, kar vsakomur omogoča optimalen razvoj svojih sposobnosti in potenciala.

Postopno je potrebno zviševati skupne izdatke za izobraževanje do ciljnih 6 % BDP. Prav tako je ključno povečanje javnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost. Do leta 2026 bomo vsako leto zagotovili dodatnih vsaj 100 milijonov evrov (do ciljnega 1,5 % BDP), celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost pa je treba zvišati na najmanj 3 % BDP.

Naša Dežela

Posodobili bomo programe vzgoje in izobraževanja od vrtca do univerze, da bodo ti bolj odprti, omogočali večjo odzivnost na potrebe sedanjega časa in prihodnosti. Posodobili bomo didaktiko poučevanja od vrtca do univerze v smeri večje vključenosti učečih se v načrtovanje in spremljanje procesa lastnega učenja. Učitelje bomo opolnomočili, da bodo z učnimi pristopi in metodami znali in zmogli odkrivati, podpirati in razvijati raznolikost v nadarjenosti, učnih zmožnostih, kompetencah in željah posameznikov. Okrepili bomo temelje poklicnega izobraževanja, spodbudili vpis v tovrstne programe, namenili večji poudarek strokovnim predmetom in praktičnemu usposabljanju (vajeništvo).

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Izobraževalni sistem mora spodbujati kompetence za 21. stoletje - znanje, veščine, spretnosti in vrednote. Cilj šolskega sistema ne sme biti zgolj pomnjenje informacij, temveč skrb za celosten razvoj otrok za njihovo odgovorno poslanstvo v družini in družbi. V središču izobraževalnega sistema mora biti učenec, ki je soodgovoren za svoj uspeh in razvoj lastnih kompetenc - učitelji in starši pa mu pri tem nudijo vso potrebno pomoč. Jezik sveta je digitalen in temu mora slediti tudi izobraževalni proces. Potrebujemo tesnejšo povezavo med teorijo in prakso, med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom, še posebej v srednješolskem strokovnem in poklicnem izobraževanju ter na visokošolski ravni.

Piratska Stranka

Šolstvo in sistem izobraževanja potrebuje celovito prenovo. Trenutni šolski sistem temelji na 200 let starem modelu. Škoda, ki jo s tem povzročamo otrokom in mladostnikom ter posledično celotni družbi, je neizmerna.

Ne potrebujemo nagrajevanja in kaznovanja (zunanja motivacija), pač pa notranjo motivacijo, ki je nujen pogoj za kakovostno in trajno znanje. Učenje z notranjo motivacijo pomeni, da je učenje samo po sebi nagrada; to pa je mogoče le takrat, ko se učenec lahko sam odloči, kaj se bo učil.

Potrebujemo prehod na digitalizirano izobraževanje. Papirnata gradiva so v primerjavi z e-gradivi draga, neekološka in hitro zastarajo.",

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Temeljno poslanstvo bi moralo biti naučiti otroka, kako uspešno in zdravo živeti. V prvi vrsti se bomo zavzemali za vzpostavitev učnih načrtov z vsebino, ki bo otrokom nudila znanje za nadaljnje uspešno življenje in podlago za izbiro katerega koli poklica. Iz učnih načrtov je treba nujno odpraviti nepotreben balast ter vnesti predmete kot so »obrtništvo in podjetništvo«, »samooskrba«, »zdrav način življenja«. Tako bomo vzgajali zdrave samooskrbne generacije, ki se bodo zavedale pomena osebne in ekonomske svobode. To bi pa pozitivno vplivalo na vse državne segmente, od zdravstva do trga dela in nenazadnje do socialnih razmer.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Zagovarjamo vsem dostopno kakovostno javno izobraževanje za enake možnosti in uresničevanje potenciala vseh. Brezplačen vrtec za vse otroke je pomemben ukrep za pomoč družinam in srednjemu razredu. Kakovosten javni vrtec mora postati otrokova pravica, saj bistveno izenačuje možnosti za enakopraven začetek življenja. Vsem učencem in dijakom bomo zagotovili brezplačno šolsko malico, v OŠ brezplačne učne pripomočke. Omogočili bomo brezplačen javni prevoz za dijake in študente. Povečali bomo delež sredstev za izobraževanje na 6% BDP in nadalje izboljšali kakovost javnega vzgojno-izobraževalnega sistema. To pomeni tudi ustrezno podporo zaposlenim, njihovi strokovnosti in avtonomiji.

Slovenska Demokratska Stranka

Slovenski izobraževalni sistem bomo dokončno povezali s trgom dela ter ga pripravili na prehod v sistem vseživljenjskega učenja. Posodobili bomo izobraževalne programe in učne načrte, da bodo spodbujali kritično mišljenje, inovativnost, ustvarjalnost, domoljubje, digitalno in finančno pismenost. V slovenski izobraževalni sistem bomo uvedli jasen vrednostni sistem in domoljubje. Za zdrav razvoj naših otrok bomo omogočili šport v šolah vsak dan. Učne načrte bomo prenovili tako, da bodo dopuščali več svobode učiteljem in krepili njihovo avtonomijo.

Slovenska Nacionalna Stranka

Odpraviti je treba permisivno vzgojo tudi v šolah, saj vodi v dekadenco in stran od nabiranja znanja. Nivo znanja v šolah močno upada, saj so predmetniki prilagojeni nekakšnim LGBT standardom in ne temu, da bi se otroci izobraževali. Nujno je potrebno formirati razrede z bolj inteligentnimi otroki, ne pa da se v vsakem razredu išče znanje najnižjega skupnega imenovalca, to je da najmanj inteligentni otroci diktirajo nivo. Za vse otroke je nujno potrebno obvladanje slovenskega jezika, ne glede od kod prihajajo. Učbenike je potrebno unificirati za vso državo in odpraviti celo vrsto nepotrebnih priveskov.

VESNA - zelena stranka

Široko dostopno in kakovostno javno šolstvo predstavlja javno dobro izjemnega pomena, ki ga je vredno ohranjati in razvijati. Razvijali bomo dialog o: avtonomiji in odgovornosti šolskih ustanov ter pedagoškega osebja; o vzgoji in izobraževanju za življenje v skupnosti (trajnostno, medgeneracijsko); o kakovostnem izobraževnju pedagoškega osebja; o smotrnejši opredelitvi in razvoju splošnega in poklicnega izobraževanja. S stroko bomo spobudili omogočanje pogojev za razvoj visokega šolstva in znanstveno raziskovalne dejavnosti; smotrnejše delovanje ARRS; enakovreden razvoj vseh znanstvenih in umetniških področij; boljše pogoje dela in enakih možnosti; večanje ugleda in zaupanja v znanost.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.