Socialno varstvo

Domovinska liga

 • Pokojninska reforma, ki bo vključevala očiščenje pokojninske blagajne izdatkov, ki niso utemeljeni na prispevkih. Gre za cca. 50 kategorij nezasluženih pokojnin po 161.členu ZPIZ-2, ki so v lanskem letu zavod oziroma državo stale kar 218 mio evrov.

 • Uvedba univerzalnega otroškega dodatka.

 • Zadolžitev Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za aktivno spodbujanje vrnitve slovenskih izseljencev. Slovensko izseljenstvo predstavlja izjemen, slabo izkoriščen potencial.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Vsakemu, ki je delovno zmožen, zagotoviti delo, tudi z stopnjo ali dve nižjo izobrazbo in vsaj preko javnih del. Določiti nabor takih del in organizirano pristopiti k njihovem izvajanju. Posodobiti je potreb sistem podeljevanja socialnih pomoči. Med njimi so najpomembnejše:

 • Pri upravičencih, za katere kaže, da se izogibajo zaposlitvi, del socialnih pomoči zagotavljati v materialu in ne v denarju.
 • smo za princip pogojevanja podeljevanja finančnih socialnih pomoči, kjer je to možno. Pred dodelitvijo socialne pomoči je treba izčrpati vse druge oblike, ki omogočajo človeku, da s svojim delom zagotovi svojo socialno varnost.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Čeprav je Slovenija bogata država, 254.000 ljudi živi pod pragom revščine od tega 46.000 delovno aktivnih. 15.000 delavcev prejema humanitarno pomoč. 23 % gospodinjstev si ne more privoščiti letnih počitnic, 34 % jih ne more pokriti nepričakovanih izdatkov. Na vseh področjih socialne države so nujne sistemske spremembe. Iz obstoječega sistema bomo zato postopoma razvili sistem temeljnega dohodka, ki bo dopolnilo kakovostnim javnim storitvam, ukinili bomo vračljivost socialnih pomoči, dvignili osnovni znesek denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, dvignili najnižje predčasne, starostne in invalidske pokojnine in zagotovili izgradnjo javnih domov za starejše in negovalnih domov.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Primarna naloga sistema socialnega varstva je preprečiti življenje pod pragom tveganja revščine. Sistem socialnega varstva in drugi odgovorni deležniki morajo posamezniku v stiski zagotoviti zaščito, vsem za delo sposobnim pa čim prejšnjo vrnitev na trg dela, da lahko poskrbijo zase in za svoje bližnje. Ustvarjanje novih in izboljšanje zdajšnjih delovnih mest, poštene delovne razmere ter socialna zaščita in vključenost morajo biti glavno vodilo - ne glede na spremembe morajo ljudje ostati središče sprejemanja odločitev in nihče ne sme biti zapostavljen.

Naša Dežela

Naša dežela je pripravila nabor ukrepov, s katerimi bomo izboljšali dostopnost, učinkovitost in dosegljivost raznolikih socialnih in skupnostnih storitev v socialnem varstvu. Zavzeli se bomo za sprejem ustreznih ukrepov, s katerimi bomo zmanjšali tveganje revščine, ki so mu še posebej izpostavljeni starejši, samske osebe in ženske. Uvedli bomo enotno vstopno točko za vse prosilce socialnih pomoči ter mobilne enote na terenu, ki bodo pomoč približale tistim, ki jo zares potrebujejo. Posebej se bomo zavzeli za informacijsko in psihosocialno podporo za starše dolgotrajno in neozdravljivo bolnih otrok ter otrok s hudimi psihičnimi in gibalnimi omejitvami.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Socialna varnost je eden od temeljev varovanja človekovega dostojanstva. Kdor zaradi starosti, invalidnosti, bolezni ali brezposelnosti ni več sposoben skrbeti sam zase, se mora zanesti na solidarnost ostalih. Ne želimo pa, da bi se ta varnostni mehanizem zlorabljal. To bi pomenilo razgradnjo vrednot socialne države. Socialno pomoč je treba postaviti na razumno višino, tako da obstoji razlika med delom in nedelom. Zavedamo se, da lahko socialna država obstaja le, če smo gospodarsko močni. Pomagati je treba pomoči potrebnim - bolnim, nezmožnim za delo, ljudem v stiski - zdravemu človeku pa omogočiti delo, ne socialne pomoči.

Piratska Stranka

Vzpostavili bomo učinkovit sistem socialnih storitev in socialnega varstva z jasnimi cilji in večletnim financiranjem ob upoštevanju regionalnih potreb.

Spodbujali bomo razvoj skupnostne in terenske oskrbe, zlasti v domačem okolju, vključno s celovito podporo družinskim negovalcem.

Prizadevali si bomo za nadaljevanje sprememb v oskrbi na domu, da bodo domovi in ustanove človeški in prijazni.

Pripravili bomo Spletni vodnik po storitvah in ugodnostih, ki bo ponujal jasno organizirane informacije za vse, ki potrebujejo pomoč.

Zagotovili bomo funkcionalne sisteme IT za učinkovito izplačevanje dajatev, podporo pri načrtovanju socialnih storitev in spremljanje učinkovitosti.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Nobeno vsesplošno deljenje socialnih pomoči ni pošteno in ne bi smelo biti samo po sebi upravičeno. Zavedati se je treba, da je za to, da se nekomu nekaj da, treba nekomu drugemu nekaj vzeti. Praviloma neprostovoljno. Koncept socialnih transferjev je v SLO popolnoma zgrešen, saj so izgubili svoj primarni pomen (pomoč ljudem v stiski). Izvedena bo revizija: ljudem, ki so zares potrebni pomoči, dela nezmožni, se bodo socialni transferji povišali. Sredstva bodo zagotovljena s tem, da bodo socialni transferji ukinjeni za tiste dela zmožne ljudi, ki jih v tem trenutku izkoriščajo. Odpravili bomo socialni turizem. Pravico do socialnih transferjev bomo vezali na državljanstvo, da preprečimo zlorabe

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Epidemija je nesorazmerno prizadela ljudi in povečala neenakosti. Zagotavljanje ustreznih svežnjev socialnih prejemkov in nadomestil je bistveno za ublažitev socialnih posledic. Posebno pozornost je potrebno nameniti starejšim ženskam in mladim, pri katerih so bile stopnje tveganja revščine višje že pred krizo. Menimo, da je potrebno povezati sistem socialnih transferjev in dohodninske politike, da skupaj predstavljata celovit in pravičen sistem prerazporeditev. Varna starost bo zagotovljena skozi trikotnik dostojne pokojnine v višini najmanj 700 eur, varnega doma in dolgotrajne oskrbe. Pri tem je aktivni oz. mlajši generaciji potrebno dati jamstvo, da zagotovila veljajo tudi zanje

Slovenska Demokratska Stranka

Socialno ranljivim želimo zagotoviti socialno varnost. V tem mandatu smo zvišali najnižji znesek denarne socialne pomoči, varstveni dodatek in osnovo za izračun najnižje invalidske pokojnine, nameravamo zvišati še denarno nadomestilo. V bodoče načrtujemo še: prenovitev in poenostavitev sistema dodeljevanja socialnih transferov, ločitev socialne od družinske politike, sprememb organizacije CSD-jev z namenom razbremenitve socialnih delavcev birokracije, preveriti upravičenost (kriterijev) za dodeljevanje socialnih transferjev, sistematičen pristop k aktiviranju dodatnih socialnih delavcev in nadgradnjo informacijskega sistema za dodeljevanje transferov.

Slovenska Nacionalna Stranka

Slovenija ima bistveno preveč socilanih transferjev, ki pa jih nihče ne kontroliora, zato pa jih nekateri segmenti na vse mogoče načine zlorabljajo. Tukaj gre predvsem za družine tujcev, ki ne delajo v Sloveniji, za romnsko populacijo in za celo vrsto tistih , ki nočejo delati. Potrebno je uvesti močne kontrolne mehanizme, črtati iz socialnih transferjev špekulante in izkoriščevalce. Najbolj potrebni reorganizacije pa so centri za socialno delo in Zavod RS za zaposlovanje.

VESNA - zelena stranka

Nedopustno je, da smo ne glede na ustavno zavezanost k socialni državi priča alarmantnemu poglabljanju revščine. Zato se bomo v VESNI - zeleni stranki najprej posvetili:

 • rešitvam za zmanjševanje revščine;
 • zagotavljanju pogojev za pridobitev dostopnih in dostojnih stanovanj;
 • odpravi izkoriščevalskih in škodljivih oblik dela;
 • zagotavljanju resnično enakega dostopa do javnega zdravstva,
 • reševanju izzivov mladih in starejših;
 • uvajanju novih, trajnostnih načinov obdavčitev in davčnih spodbud;
 • razmišljanju o novih oblikah socialnih politik, primernih za nadgradnjo socialne države za 21. stoletje, kot je UTD.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.