Pokrajine

Domovinska liga

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Nujno je uzakoniti regije, ker so podlaga za mnoge projekte in njihovo financiranje.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Slovenija je izrazito centralizirana država, razprava o regijah, ki bi odločanje o strateških skupnostnih vprašanjih končno nekoliko bolj približale ljudstvu, pa nikoli ne dobi epiloga. Sistem, kot ga imamo je na točki preloma. Imamo močno napihnjeno število občin, ki pa smo jim odvzeli zadostno finančno avtonomijo, da bi lahko učinkovito izvrševale svoje poslanstvo. Posledica je razvojna prikrajšanost več kot polovice države. V Levici menimo, da je potrebno čimprej zagotoviti regionalizacijo Slovenije z ustanovitvijo manjšega števila avtonomnih regij, ki bodo sposobne odgovarjati na bodoče izzive družbeno-prostorskega razvoja.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

V LMŠ zagovarjamo decentralizacijo Slovenije, okrepljen regionalni razvoj in medobčinsko sodelovanje ter odločno stojimo za tem, da je potrebno ustanoviti regije, nanje prenesti določene pristojnosti države, vključno s selitvijo dela sedežev državnih organov, ter jim zagotoviti lastne finančne vire.

Naša Dežela

Ena izmed glavnih prioritet Naše dežele je decentralizacija ter enakomeren razvoj celotne Slovenije. Zavzeli se bomo za ustanovitev pokrajin (dežel), v katerih bodo lahko mesta, občine in krajevne enote lažje uresničevale svoje cilje in potrebe. Pokrajine bodo po načelu subsidiarnosti opravljale naloge, ki presegajo zmogljivosti občin. Slednje namreč nekaterih nalog, zaradi preseganja njihove kadrovske, tehnične, organizacijske ter finančne zmogljjivosti, ne morejo opravljati.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

V Sloveniji nujno potrebujemo drugo raven lokalne samouprave. Na pokrajine bi prenesli upravne naloge iz državne pristojnosti, ki jih danes opravljajo upravne enote, in razvojne naloge. Javna poraba pa se zaradi tega ne bi smela povečati. Tako bomo imeli tudi možnost črpanja evropskih sredstev, do katerih sedaj kot država nismo upravičeni. Pokrajine morajo biti močan sogovornik državi, zato zagovarjamo manjše število močnih pokrajin.

Piratska Stranka

Na pokrajine bomo prenesli opravljanje posameznih nalog iz državne in občinske pristojnosti

Primeri področij, za katera bodo po novem pristojne pokrajine: terciarno zdravstvo, regionalne ceste, komunalne storitve, predšolska vzgoja, osnovno in srednje šolstvo, razvojna politika in deloma varnost (redarstvo, regionalna policija).

Pokrajine bodo imele ključen glas pri načrtovanju in odobritvi razvojnih projektov

Prebivalci pokrajin morajo soodločati o vprašanjih razvojne politike in umestitvi velikih projektov v svoji regiji. To bo predstavljalo dodatno varovalko za prebivalce pred škodljivimi centralističnimi politikami.

Omogočili bomo čimprejšnjo izgradnjo tretje razvojne osi.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Zavzemamo se za decentralizacijo in za prenos nekaterih pomembnih institucij izven Ljubljane ter za večjo povezavo med izvršilno (občine, pokrajine) in zakonodajno vejo oblasti (vlada v DZ), kjer bi preko pokrajinskega sveta potekala redna in direktna komunikacija. Hkrati z ustanavljanjem pokrajin bi se odprle nove možnosti za dodatna financiranja v infrastrukturo.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Potrebujemo soglasje o regionalnem razvoju Slovenije. Ocenjujemo, da je vzpostavitev regij pomemben potencial za višjo kakovost javnih storitev in enakomernejši regionalni razvoj, zato bomo obudili razpravo o ustanovitvi pokrajin z izdelavo zelene knjige o regijah z opredelitvijo različnih scenarijev za ustanovitev regij. Poglobiti je potrebno dialog med političnimi deležniki in lokalnimi skupnostmi. Pogovoriti se je potrebno o pristojnostih pri izvajanju javnih storitev ter s tem povezanim oblikovanjem avtonomnih javnofinančnih virov. Naš predlog je ena tisočinka letnega davka od vrednosti premoženja, ki bo progresivno obdavčeno, kot dodaten avtonomni vir za pravičnejši lokalni razvoj.

Slovenska Demokratska Stranka

V SDS podpiramo decentralizacijo in dekoncentracijo upravnih nalog v okviru projekta regionalizacije Slovenije. Razvoj naj vključuje celotno Slovenijo, razvojne možnosti naj se omogočijo tudi od centra bolj oddaljenim krajem. Podpiramo ustanovitev pokrajin in prenos dela državnih in občinskih pristojnosti nanje, vključno s pripadajočimi sredstvi. Uvedba pokrajin (ki naj opravljajo razvojno funkcijo) mora biti racionalna in učinkovita, vendar brez širitve aparata lokalne samouprave. Podpiramo tudi medobčinsko sodelovanje in spodbujamo skupno opravljanje določenih nalog občin.

Slovenska Nacionalna Stranka

Slovenija sme biti razdeljena na pet pokrajin, od katerih bi Štajerska, Koroška, Krajnska in Primorska nadaljevali svoje večstoletne državno pravne korenine, peta Pomurska pa bi zajemala področje, ki je bilo po prvi svetovni vojni vrnjeno v slovenski okvir.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.