Obramba

Domovinska liga

Domovinska liga se zavzema za:

  • Povečanje izdatkov za obrambo. Do leta 2027 izpolniti NATOvo priporočilo o 2 % deležu obrambnih izdatkov v BDP.

  • Zmanjšanje udeležbe Slovenske vojske v tujih misijah na tiste, kjer je izkazan neposredni obrambni interes RS oziroma NATA.

  • Oblikovanje celovitega programa posodobitve Slovenske vojske s ciljem dviga ocene obrambne sposobnosti na pozitivno raven.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Vse nakupe orožja in vojne tehnike je treba preklicati in zamrzniti, dokler ni oblikovan družbeni konsenz o obrambni politiki. Vsa vojaška in obrambna vprašanja so lahko in morajo biti predmet demokratičnega odločanja na vseh ravneh. Delavcem in delavkam na obrambnem področju je treba omogočiti vse oblike delavskega boja, vojska pa se ne sme uporabljati za služenje interesom imperialističnih velesil. Po skoraj dveh desetletjih nesmiselnega zapravljanja časa in denarja za preoblikovanja Slovenske vojske v pomožno milico za Natove ekspedicijske korpuse pa je napočil tudi čas, da Slovenija iz te organizacije izstopi, najprej pa je treba vojsko umakniti iz vseh operacij NATO pakta.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Slovenija zagotavlja svojo nacionalno varnost, obrambo ozemeljske celovitosti skozi mehanizem kolektivne obrambe zveze NATO, t. i. 5. člen, ki govori napad na eno članico je napad na vse. V LMŠ nasprotujemo nakupu oklepnikov 8x8, podpiramo pa krepitev zmogljivosti uporabnih pri sistemu zaščite in reševanja, kot so na primer transportni helikopterji, zmogljivosti zoper hibridne grožnje in za potrebe klasične obrambe sodobne protioklepne in protiletalske sisteme ter različne oblike dronov, kar je vse skupaj dosti bolj uporabno in cenejše kot oklepniki 8x8.

Naša Dežela

Slovenija je del zavezništva NATO - zato bo spoštovala obveze iz tega zavezništva. Spodbudili bomo razpravo o prioritetah Slovenske vojske, njeni opremljenosti ter kadrovske popolnjenosti. Zavzemali se bomo za krepitev sistemov zaščite in reševanja ter helikopterskih enot.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Vojna v Ukrajini je jasno pokazala na pomen zagotavljanja lastne obrambe in varnosti, na kar smo v NSi ves čas opozarjali. Naša prizadevanja, da Slovensko vojsko po dolgih letih stagnacije ustrezno moderniziramo in opremimo, so se izkazala kot pravilna. Članstvo v zvezi NATO nam zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti. Varnost pa je predpogoj za delovanje vseh podsistemov družbe, od gospodarstva, prek sociale do zdravstva. Brez varnosti ni države blaginje. Še naprej se bomo zavzemali za to, da ustrezno poskrbimo za varnost, izboljšamo opremljenost Slovenske vojske in ostanemo verodostojna članica zveze NATO.

Piratska Stranka

Naš namen ni zmanjševanje stroškov za »vsako ceno«, temveč dati ustrezen poudarek nacionalni in teritorialni varnosti, tako v stanju miru kot v morebitnem vojnem stanju.

Ob tem se moramo zavedati, da se bojno polje v 21. stoletju širi tudi v kibernetski prostor in celo v orbito planeta. Zaradi slabšanja klimatskih razmer se povečujejo tudi potrebe po krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer vojska pomaga s svojimi silami in tehničnimi sredstvi.

Reorganizirali bomo enote, ki zagotavljajo kibernetsko varnost, tudi s tem, da jim bomo namenili več pripadnikov ter finančnih sredstev za zaščito pred grožnjami za državljane, institucije in državo.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Članstvo v NATO bi preverili na zavezujočem referendumu, kjer bi upoštevali voljo ljudstva.

Vojska ne služi samo za vojne namene, ampak tudi za civilno zaščito prebivalstva pred naravnimi nesrečami (požari, poplave ipd.), tako bi velik del proračuna namenjenega za vojsko preusmerili v nakupe te opreme (letala za gašenje požarov, reševalni helikopterji ipd.).

Slovenijo vidimo kot nevtralno državo, zato ne razumemo trenutnih potez vlade in nepotrebnega izzivanja konfliktov z drugimi državami.",

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Slovenija mora biti aktivna v svoji vlogi za mir, za spoštovanje človekovih pravic, preprečevanje konfliktov in za mednarodno varnost, še posebej preko razvojne in humanitarne pomoči ter krepitve obrambnega sodelovanja z državami ZB. Okrepiti moramo odpornost celotne družbe proti naravnim in drugim nesrečam, kibernetskim in hibridnim grožnjam, tudi dezinformacijam. Zato je potrebno zagotoviti stabilne vire financiranja, ki bodo omogočili nadaljnjo modernizacijo Slovenske vojske ter izboljšanje statusa pripadnikov in pripadnic vojske. Razvoj avtonomne evropske obrambne strukture, namenjene predvsem kriznemu upravljanju, vidimo kot pomemben del evropske varnosti in strateške avtonomije.

Slovenska Demokratska Stranka

Krepitev obrambne moči države in še posebej zmogljivosti nacionalnega sistema kibernetske obrambe je v teh časih vitalnega pomena. Dosledno uresničevanje strateških ciljev na področju obrambe, zapisanih v strateških in drugih dokumentih (strategija nacionalne varnosti, obrambna strategija, izpis nove vojaške strategije), kot tudi zaveze večnacionalnim sistemom kolektivne obrambe in varnosti v okviru Nata, EU in OZN, nam nalagajo, da vojsko ustrezno opremimo. Cilj je, da Slovenija do leta 2024 obrambne izdatke dvigne na 1,5 odstotka BDP, v naslednjih letih pa ta delež dvigne na dva odstotka BDP. Ne pozabimo, da ima vojska tudi veliko vlogo pri odpornosti sistema pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Slovenska Nacionalna Stranka

Na področju obrambe je potrebno v prvi vrsti vzpostaviti in dvigniti obrambno sposobnost celotnega naroda z uvedbo obveznega služenja vojaškega roka. Slovenska vojska se mora usmeriti v specializacijo svojih vojakov in tudi spremeniti osnovni koncept obrambe države. Vojska mora tudi sodelovati z znanostjo v smeri iskanja novih orožij, konceptov vojskovanja, predvsem na osnovi obrambe celotnega naroda.

VESNA - zelena stranka

Obramba gre z roko v roki z zunanjo politiko, ki mora biti odraz naših vrednot in skrbi za prihodnost človeštva in planeta z zagovarjanjem miroljubnega razvoja. V VESNI - zeleni strani se zato zavzemamo za mirno reševanje mednarodnih sporov in v tej smeri predlagamo preoblikovanje enot Slovenske vojske v del obrambnih sil za zaščito in reševanje, v enote za reševanje po naravnih nesrečah, v medicinske enote, v enote modrih čelad z namenom vzpostavljanja miru na vojnih področjih. Kot tri temeljne stebre varnosti sodobne države, tudi slovenske, vidimo energijo, hrano in vodo, ne pa orožja. Zato smo proti visokim investicijam v nove nakupe orožja.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.