Infrastruktura

Domovinska liga

  • Dokončen obseg širitve koprskega pristanišča z določitvijo pretovornih kapacitet, prevoz katerih mora imeti prednost na državni infrastrukturi, preostanek kapacitet se porabi za tranzitni promet, od katerega je treba pobrati čim več dobička, ne da zgolj onesnažuje okolje, povzroča zastoje in uničuje državne ceste, kot se dogaja danes.
  • Rekonstuirati in modernizirati je treba velik del državnega cestnega omrežja, da bo do vsake regije in kraja vodila urejena in varna pot.
  • Železniško omrežje mora z modernizacijo postati nosilna hrbtenica učinkovitega, hitrega in poceni javnega potniškega prometa, daljnoročno pa je nujna gradnja moderne železnice na glavnem prometnem križu

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Dobra infrastruktura je pogoj za razvoj, zato v stranki DeSUS podpiramo infrastrukturni napredek. Izboljšanje prometnih povezav je ta čas najpomembnejša naloga.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Za znižanje emisij toplogrednih plinov so v prihodnjih letih potrebna velika infrastrukturna vlaganja na področju prometa in energetike. V prometu to pomeni modernizacijo in razširitev železniškega omrežja in drugih oblik javnega prevoza ter njihova medsebojna integracija in izgradnja kolesarskega omrežja. Ukrepi na tem področju morajo biti usmerjeni v povečevanje cenovne in časovne dostopnosti javnega prometa in nižanje uporabe osebnih avtomobilov. Na področju energetike pa vlaganja v izkoriščanje sončne, vetrne in geotermalne energije ter izgradnjo hranilnikov energije. Samo s solarizacijo streh lahko v petih letih pri sončni energiji dosežemo kar 10 % delež sonca v celotni proizvodnji.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Infrastruktura skupaj z energetiko oziroma energijo tvori razvojno hrbtenico vsake sodobne družbe. Poglavitna cilja razvoja slovenske infrastrukture morata biti zagotavljanje infrastrukturne povezljivosti in vpetosti Slovenije v evropsko omrežje ter doseganje zastavljenih razvojnih ciljev, povezanih s podnebnimi cilji ter cilji, postavljenimi v Zelenem dogovoru o digitalizaciji in odpornosti evropskega gospodarstva. Pri uresničevanju postavljenih ciljev in z njimi povezanih ukrepov ter projektov bomo sledili vključujočemu in celovitemu pristopu vseh deležnikov v skladu z načelom reprezentativnosti, saj lahko samo tako dosežemo potreben družbeni konsenz za uspešno uresničitev ciljev.

Naša Dežela

Vlaganje v infrastrukturo pomeni hitrejši razvoj gospodarstva ter skladnejši razvoj vseh slovenskih dežel (pokrajin). Pospešili bomo vse postopke izgradnje 3.razvojne osi, posodobitve železniške infrastrukture ter Luke Koper. Zavzeli se bomo za izgradnjo digitalne infrastrukture ter omogočili možnost širokopasovnih omrežij v vseh predelih Slovenije. Spodbujali bomo prenovo energetskega omrežja ter vlaganja v energetsko samooskrbo. Pospešili bomo obnovo državnega cestnega omrežja.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Za stabilno izvajanje infrastrukturnih projektov bomo ustanovili poseben infrastrukturni sklad. Še naprej bomo razvijali sodobno cestno infrastrukturo (3. razvojna os, širitev ljubljanske obvoznice, druga cev Karavanškega predora). Zavzemamo se za pospešeno izgradnjo sodobnega multimodalnega potniškega centra Emonika Ljubljana. Nadaljevali bomo z izgradnjo moderne železniške infrastrukture (2. tir, povezava letališča Jožeta Pučnika z železnico, dvotirne elektrificirane železniške proge in nadgradnja regionalnih železniških prog). Naš cilj je, da vsako leto vzpostavimo dodatnih 300 km kolesarskih povezav po Sloveniji.

Piratska Stranka

Naše prioritete bodo investicije v jedrsko energijo, digitalizacijo, infrastrukturo za spodbujanje znanosti in visokotehnoloških podjetij, javni promet in javna najemniška stanovanja ter zdravstvo.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Trenutno najpomembnejše investicije vidimo v elektro distribucijskem omrežju ter javnem prometu.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Naš program je začrtal velike spremembe za razvojno desetletje do leta 2030. Inovacijski preboj bo Slovenija dosegla z boljšim vlaganjem in organiziranostjo na štirih ključnih dejavnikih inovativnosti: ljudi, raziskav, infrastrukture in podpornega okolja. Javnofinančne naložbe, domače in evropske, moramo zato pametno vložiti tudi v nadgradnjo obstoječe in dograditev nove prometne infrastrukture in s tem v zeleno mobilnost. Spodbuditi moramo uporabo javnega potniškega prometa, tako, da bomo razvili potnikom prijazne alternative vožnji z avtomobilom s sodobno, hitro železnico, novimi primestnimi povezavami in postopnim zapiranjem mestnih središč za promet.

Slovenska Demokratska Stranka

Načrtujemo še učinkovitejše in hitrejše črpanje EU sredstev (operativni program po meri gospodarstva in konkretnih naložb. Spodbujali bomo naložbe v trajnostno infrastrukturo: železnice in energetika (novi proizvodnji viri, nadgradnja omrežja, energetska prenova stavb in gospodarskih objektov) in v Informacijsko infrastrukturo - dograditev širokopasovnih priključkov na območju celotne Slovenije. Spodbujali bomo strateško pomembne začetne investicije domačih in tujih vlagateljev, podpirali investicije za uvajanje Industrije 4.0 in nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. Veliko podpora namenjamo demonstracijskim in pilotnim projektom na področju novih trajnostnih tehnologij in tehnologij digitalizacije.

Slovenska Nacionalna Stranka

V najkrajšem času je potrebno zgraditi tretjo razvojno os in sicer v segmentih smeri od celjskega do slovenj graškega območja ter celjskega in metliškega območja. Obnova kompletne železniške strukture v Sloveniji je prepotrebna zato bi bilo najbolje graditi s podjetji, ki zagotavljajo hitrost, zanesljivost in finančno ustreznost projektov.

VESNA - zelena stranka

Podpiramo gospodarstvo, prostorsko ureditev in infrastrukturne projekt, ki ne bodo uničevali okolja, v katerem živimo, in ki bodo za blaginjo vseh. Nujna sta dialog in iskanje trajnostne poti. Z (r)evolucijo mobilnosti načrtujemo investicije v infrastrukturo za prehod v učinkovitejše in trajnostne načine osebnega in tovornega prevoza: povezan javni potniški promet in sodelovanje s pretovornimi centri v sosednjih državah (posodobitev železniških in zelenih avtobusnih povezav); decentralizacija; središča mest pešcem in kolesarjem; univerzalna mesečna/letna karta; podpora občinam pri prometni in parkirni politiki; spodbujanje infrastrukture za aktivno in mikromobilnost (e-skiroji in kolesa).

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.