Enakopravnost spolov

Domovinska liga

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Enakost spolov je temelj družbe in družine. Skozi razvoj so se odnosi med spoloma spreminjali, največji vpliv na spremembe je imela industrijski razvoj, posledica katerega je bila povečana potreba po delovni sili. Z zaposlitvijo so ženske postale ekonomsko neodvisne. Največje razlike se kažejo v odnosu med M in Ž pri zasedanju pomembnih funkcij vodenja v podjetjih in drugih pravnih subjektih. Ženske prejemajo nižjo plača za skoraj povsem identična delovna mesta. V stranki DeSUS ugotavljamo, da se posledice odražajo v nižji pokojnini, kar ženske potiska na družbeni rob siromaštva. V zadnjem času se ponovno kažejo trendi pošiljanja žensk za štedilnik.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Ženske pogosto tako na delovnem mestu kot v družini opravijo večino neplačanega dela, zaposlujejo se v slabše plačanih poklicih, za enako delo prejemajo nižje plačilo. S spremembami zakonodaje bomo zato preprečili spolno diskriminatorne razmere v delovnih kolektivih, zagotovili enake karierne možnosti ne glede na spol, sistemsko podprli ukrepe za enakomerno zastopanost spolov v procesih družbenega življenja in odločanja, za statistično najrevnejšo nacionalno populacijo, tj. žensk po 65. letu bomo zagotovili pravično socialno skrbstveno in pokojninsko politiko in si prizadevali za sprejem strategije za preprečevanje nasilja nad ženskami.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

V Sloveniji z zakonodajo in drugimi ukrepi zagotavljamo enako obravnavanje spolov, kar pomeni, da je diskriminacija zaradi spola prepovedana na vseh področjih javnega in zasebnega življenja - na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem in drugih. Ker je treba enakost med spoloma neprestano graditi in ni vedno dosežena, jo bomo skušali zagotavljati zlasti v organih upravljanja in vodenja ter v politiki. Zavračamo vsakršno politiko ali diskriminacijo oziroma kršitve ustavno varovanih pravic na podlagi spola, verske, rasne, politične pripadnosti ali spolne usmerjenosti.

Naša Dežela

Naša dežela dr. Aleksandre Pivec zagovarja enakopravnost spolov, ki jo vidimo kot eno ključnih sestavin demokratične družbe. Podprli bomo vse ukrepe, ki bodo posameznikom, ne glede na spol, zagotavljali možnost svobodnega udejanjanja svojih potencialov in odločanja o svoji prihodnosti. Zagovarjamo opolnomočene žensk ter ukrepe, zaradi katerih se ženskam ne bo treba odločati med družino in kariero, saj se to ne sme izključevati. \n\nKer želimo zaščititi in opolnomočiti ženske ter tudi zaščititi družine in spodbujati, da se ženske kljub karieri odločajo za otoke, bomo uvedli vrsto ukrepov, ki bodo ženskam olajšale kariero oz delo ter skrb za družino.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

K varovanju človekovega dostojanstva sodi tudi enakopravnost med spoloma, med žensko in moškim. Obojim želimo zagotavljati enaka izhodišča za razvoj talentov. Spoštujemo različnost ženskega in moškega spola, različna zanimanja ter s tem povezane izbire kariernih poti. Samoumevno mora biti, da morajo moški in ženske za enako delo prejeti enako plačilo. Staršem želimo omogočati usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, pri delodajalcih pa spodbujati pozitiven odnos do materinstva in očetovstva - saj ti vlogi bogatita celotno družbo. Matere in očetje, ki se odločijo za izstop iz trga dela in skrb za otroke, zaradi te odločitve v družbi ne smejo biti diskriminirani.

Piratska Stranka

Ohranili bomo pravico do splava, brezplačno kontracepcijo ter skrb za reproduktivno in spolno zdravje žensk.

Uredili bomo dostop do različnih oblik brezplačne kontracepcije.

Naslovili bomo revščino upokojenk.

Podatek o spolu državljanov je za delovanje države povsem brezpredmeten, zato bi opredeljevanje po spolu na osebnih dokumentih povsem ukinili.

Uredili bomo materinski in starševski dopust po avstrijskem vzoru.

Uredili bomo očetovski dopust v primeru mrtvorojenega otroka.

Uredili bomo možnost koriščenja bolniške odsotnosti v primeru bolečih menstruacij v trajanju do treh dni.

Uredili bomo brezplačen dostop do higienskih pripomočkov za ženske.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Zagovarjamo, da za vse državljane RS veljajo enake pravice, dolžnosti in možnosti za osebni in poslovni razvoj. Obsojamo diskriminacijo na podlagi spola, rase, starosti ali kakšne druge značilnosti. Pri tem moramo poudariti, da vseeno nismo enaki/isti v vseh značilnostih. Tako menimo, da bi morali ženskam dati večjo vlogo v politiki kot jo imajo sedaj, še posebej v trenutnih razmerah, ki kričijo po spravljivi retoriki in sočutju do bližnjega.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Temelj socialdemokratske ideje je boj za enakost žensk. Kot del naprednih koalicij s civilno družbo in stroko smo dosegli krepitev volilne pravice žensk z zakonskimi kvotami, pravico do svobodnega odločanja otrok, merjenje plačne vrzeli, ohranitev brezplačne hormonske kontracepcije, spremembo redefinicije posilstva, korake za odpravo menstrualne revščine.

Naprej se borimo za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost: pariteto pri družbenem odločanju na vseh ravneh (v vladi, v podjetjih, v znanosti), odpravo stereotipov glede tradicionalne vloge žensk, ničelno toleranco do nasilja, odpravo revščine (starejših samskih) žensk, dostop do ginekologa. Več na: www.socialnidemokrati.si/8marec

Slovenska Demokratska Stranka

Varnost in enakopravnost žensk sta temelj demokratične družbe. V SDS poudarjamo nenadomestljivo vlogo žensk ter njihovo ekonomsko in politično enakopravnost v družbi. SDS si prizadeva za enakopravno zastopanost žensk v politiki in družbi, kar se kaže v vključevanju žensk na vseh področjih svojega delovanja. Zavedamo se da smo kot družba naredili bistveno premalo, da bi razbremenili ženske in sprejeli ukrepe za lažje in boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Tudi za to v SDS kot prioriteto izpostavljamo ukrepe družinske politike, ki bodo v veliki meri vplivali tudi na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kar bo zagotovo izboljšalo tako položaj kot participacijo žensk v družbi.

Slovenska Nacionalna Stranka

Enakopravnost spolov je bila v Sloveniji dosežena pred cca. 70 leti, kmalu po drugi svetovni vojni. Zaradi tega ne podlegamo nobenim feminističnim floskulam, ki jih trobijo razni NVO. Imamo dva spola, ki nikakor nista enaka, sta pa enakopravna.

VESNA - zelena stranka

Z okrevanjem po epidemiji in s podnebno krizo se lahko družba spopade le z ekonomskim, družbenim in političnim opolnomočenjem žensk. Nujni so ukrepi: za zaščito pred nasiljem, za zmanjševanje razsežnosti plačne razlike nastale v času epidemije, za pripoznanje vrednosti skrbstvenih poklicev in nevidnega dela, za ohranjanje kvalitetne in dostopne javnovarstvene mreže, za ohranjanje in nadgrajevanje socialnih transferjev, za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti starejših žensk, za ohranjanje in nadgrajevanje javno dostopnega in kakovostnega ženskega zdravstva, za preprečevanje diskriminacije v izobraževanju in na delovnem mestu.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.