Davki

Domovinska liga

Domovinska liga se zavzema za:

  • Dopolnitev fiskalnega pravila z zapisom v ustavo zgornje meje javne porabe na 40% BDP.

  • Davčna reforma s postopnim znižanjem mejnih stopenj dohodnine in davka od dohodka pravnih oseb. Odpoved uvedbi davka na nepremičnine.

  • V naslednjem mandatu doseči ciljno raven proračunskega presežka v višini 2% BDP in začetek postopnega zmanjševanja stoga javnega dolga.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Davki so pomembna finančna postavka, ki omogoča celo paleto pravic in obveznosti države. Smo proti razbremenjevanju bogatih in proti favoriziranju vrednosti kapitala v odnosu vrednost dela delavca. Torej proti socialni kapici, zniževanju davkov in prispevkov brez predhodnih strokovnih analiz in ugotovitvi vplivov različnih spreminjaj brez predhodnega upoštevanja presečnih množic med obravnavanimi sistemi.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Davki so sredstvo financiranja javnega dobra, delovanja javnega šolstva, zdravstva, pokojninskega sistema in drugih stebrov socialne države. Davki so v Sloveniji nepravični, proračun polnijo pretežno davki na delo in potrošnjo, smo pa na repu držav EU po obdavčitvi kapitala in premoženja. V povprečju države EU iz davkov na kapital zberejo 8,4 % BDP, Slovenija le 5 %. Z davki na premoženje zberemo samo 0,6 % BDP, povprečje EU 2,2 %. Premoženjska neenakost zato narašča: 10 % najpremožnejših ima v lasti 57% celotnega neto premoženja, 50% najmanj premožnih pa zgolj 6%. Treba je dvigniti davke na kapital (progresivna obdavčitev kapitalskih dohodkov, dvig davka na dobiček) in premoženje bogatih.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Zavzemamo se za nadaljevanje davčne optimizacije, ki smo jo delno že izvedli v mandatu naše vlade. Uveljavljamo princip, da se delo mora splačati, zagovarjamo več denarja v denarnicah vseh delovno aktivnih, zato bomo dodatno davčno razbremenili delo in s tem zagotovili višje neto plače. Vztrajamo pri pravični razporeditvi davčnih bremen med delom, kapitalom in premoženjem ter napovedujemo boj proti davčnim utajam in goljufijam.

Naša Dežela

Naša dežela spodbuja podjetnost na vseh nivojih. Zagovarja davčno razbremenitev gospodarstva s ciljem spodbujanja vlaganja v razvoj, investicije, investicije v prve zaposlitve mladih, sodelovanje s kulturo (mecenstvo) in šport (sponzorstvo). \n\nZagovarjamo spodbude za zeleni prehod, digitalizacijo ter delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, za kar potrebujemo domače in tuje visokokakovostne in kvalificirane kadre. Zato zagovarjamo tudi razvojno (socialno) kapico pri obdavčitvi višjih plač. Zagovarjamo pavšalno obdavčitev malih in srednjih podjetij do 100.000 EUR prihodka.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

V preteklosti se je večkrat dogajalo, da so bili predlogi za znižanje davkov zavrnjeni z argumentom, da so fiskalno nevzdržni. Na drugi strani pa ob izdatnem povečevanju proračunskih izdatkov teh pomislekov skoraj nikoli ni bilo. NSi je odločena to miselnost preseči, zato predlaga, da se v naši državi končno izdatneje razbremeni tudi davkoplačevalce, še posebej srednji sloj prebivalcev. Poleg že sprejete novele Zakona o dohodnini se zavzemamo predvsem za razvojno kapico, dohodninsko olajšavo za visokokvalificirane strokovnjake, ki se v Slovenijo priselijo iz tujine (tudi za Slovence, ki se vrnejo v domovino), davčne počitnice za mlada podjetja ter uvedbo možnosti družinske dohodnine.

Piratska Stranka

Znižali bomo davke na plače. Izpad prihodka v javne blagajne bomo nadomestili z ustreznimi davki na premoženje.

Davek na kapitalski dobiček od dolgoročnih naložb bomo povečali z nič odstotkov po dvajsetih letih na 10 odstotkov.

Davčno bomo spodbujali kadrovske štipendije v podjetjih.

Povečali bomo davčne spodbude za zasebna pokojninska varčevanja. Dolgoročno vlaganje v pokojninske sklade, depozitno varčevanje, delnice in obveznice v vrednosti do 25 % povprečne plače se bo štelo kot davčna olajšava.

Dvignili bomo efektivno stopnjo davka na dobiček in uvedli minimalno stopnjo davka.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Davki se morajo znižati glede na višino sedanjih davčnih stopenj.

Višina davčne stopnje je obratno sorazmerna z obsegom ekonomske aktivnosti in z višino stopnje rasti BDP. Višja kot je davčna stopnja, manj je ekonomske aktivnosti, saj država z davki viša cene dobrin in storitev, zato se le-teh manj proda. Gospodarstvo, ki bo delalo za produkcijo in uporabo, bo delalo boljše, če so davki nižji, saj so cene dobrin in storitev nižje.

Nižja davčna stopnja pomeni večjo kupno moč državljanov in da se v državno blagajno prenese davek na prijazen način. Na ta način lahko država izvede tudi več socialnih in ostalih programov.

To seveda pomeni, da kombinacija vseh davčnih stopenj ne sme preseči 33%

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Želimo več univerzalnih pravic do socialne in ekonomske varnosti, dostopnega zdravstva, izobraževanja, oskrbe v starosti. Za to potrebujemo ustrezen obseg in strukturo davčnih prihodkov. S pravično, progresivno in kohezivno davčno politiko želimo okrepiti blaginjo, povečati pravičnost davčnih obremenitev, hkrati pa spodbuditi podjetja k investiranju in zaposlovanju; omejevati želimo rabo zdravju škodljivih izdelkov in zmanjševati negativne vplive na okolje (obdavčitev onesnaževalcev); zavzemamo se za manjšo obremenitev plač, večjo obremenitev kapitala in premoženja.

Naši predlogi so namenjeni krepitvi srednjega razreda, zmanjševanju revščine in omogočanju socialnega napredovanja vseh.

Slovenska Demokratska Stranka

V SDS bomo v naslednjem mandatu nadgradili uspehe tega mandata, zato bomo uvedli dodatne rešitve za davčno in administrativno razbremenitev gospodarstva in ljudi, Nadgradili bomo spremembe dohodnine (uvedba obvezne 13. neobdavčene plače, 2 dodatni pokojnini v primernem znesku in uvedba družinske dohodnine). Uvedli bomo socialno kapico, davčne počitnice za nova podjetja, odpravili obdavčitev nepremičnin za gospodarske subjekte, ki ustvarjajo dodano vrednost, davčne olajšave za investicije v trajnostno in digitalno preobrazbo, davčne olajšave za re-investiran dobiček ter razširili možnosti pavšalne obdavčitve za mala podjetja. Skrbeli bomo za vzdržno fiskalno politiko in ustvarjanja presežka v državnem proračunu ter zmanjševanju javnega dolga.

Slovenska Nacionalna Stranka

V Sloveniji je nujna temeljita davčna reforma in prevetritev davčnih stopenj. Davke je potrebno znižati in v Sloveniji ustanoviti specifično davčno oazo. Znižati je treba tudi DDV, ter ga določiti v različnih višinah za različne proizvode oz. storitve.

VESNA - zelena stranka

V VESNI - zeleni stranki zagovarjamo pravične in okoljsko naravnane oblike obdavčitev. Reforma davčnega sistema za pravičen (višja obdavčitev kapitala in premoženja) prehod v zeleno družbo in krožno gospodarstvo. Davčna politika, ki prispeva k stabilnosti gospodarstva (obdavčitev finančnih špekulacij ter spodbude za dolgoročne in vzdržne investicije). Vpeljava sistema davčnih počitnic za mlade, za prva leta zaposlitve. Učinkovitejše pobiranje davkov, sankcioniranje izogibanja plačevanju davkov in pranja denarja.Bolj bi obdavčili okolju škodljive izdelke, načine dela in panoge. Zavzemamo se za dosledno izvajanje načela »onesnaževalec plača« in za davčne olajšave za okolju prijazne energente.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.