Piratska Stranka

piratskastranka.si

Piratska Stranka's Predsednik: Boštjan Tavčar

Boštjan Tavčar

Predsednik

Logo

Davki

Znižali bomo davke na plače. Izpad prihodka v javne blagajne bomo nadomestili z ustreznimi davki na premoženje.

Davek na kapitalski dobiček od dolgoročnih naložb bomo povečali z nič odstotkov po dvajsetih letih na 10 odstotkov.

Davčno bomo spodbujali kadrovske štipendije v podjetjih.

Povečali bomo davčne spodbude za zasebna pokojninska varčevanja. Dolgoročno vlaganje v pokojninske sklade, depozitno varčevanje, delnice in obveznice v vrednosti do 25 % povprečne plače se bo štelo kot davčna olajšava.

Dvignili bomo efektivno stopnjo davka na dobiček in uvedli minimalno stopnjo davka.

Enakopravnost spolov

Ohranili bomo pravico do splava, brezplačno kontracepcijo ter skrb za reproduktivno in spolno zdravje žensk.

Uredili bomo dostop do različnih oblik brezplačne kontracepcije.

Naslovili bomo revščino upokojenk.

Podatek o spolu državljanov je za delovanje države povsem brezpredmeten, zato bi opredeljevanje po spolu na osebnih dokumentih povsem ukinili.

Uredili bomo materinski in starševski dopust po avstrijskem vzoru.

Uredili bomo očetovski dopust v primeru mrtvorojenega otroka.

Uredili bomo možnost koriščenja bolniške odsotnosti v primeru bolečih menstruacij v trajanju do treh dni.

Uredili bomo brezplačen dostop do higienskih pripomočkov za ženske.

Epidemiologija

Epidemija ni zgolj zdravstveni problem, je širši družbeni problem, v reševanje katerega bi vlada že od samega začetka morala vključiti neodvisne strokovnjake iz različnih področij.

Ljudem bomo vrnili upanje. Stroki bomo povrnili veljavo. Reševanje epidemije se bomo lotili ob pomoči skupine uglednih strokovnjakov iz različnih področij. To morajo biti ljudje, ki jim

Ustvarili bomo politično okolje, v katerem bo politika sprejemala odločitve na podlagi večinsko sprejetih strokovnih argumentov.

Uzakonili bomo izvajanje obvezujočih strokovnih analiz dejanskih učinkov sprejetih ukrepov.

Vzpostavili bomo transparentnost porabe javnih sredstev, še zlasti v izrednih situacijah, kot je epidemija.

Evropska integracija

Pirati podpiramo federalizacijo Evropske unije in večjo demokratizacijo njenih institucij.

Slovenija je premajhna, da bi lahko v globalnem okolju uspevala sama.

Močnejšo evropsko integracijo, predvsem s federalizacijo, vzpostavitvijo fiskalne in socialne unije, evropske vojske in s skupnim zadolževanjem vidimo kot ključne za večjo blaginjo vseh Evropejcev.",

Gospodarstvo

Problem slovenskega gospodarstva ni nizka produktivnost na zaposlenega v smislu količine proizvedenih izdelkov, temveč v tem, da so slovenska podjetja pogosto samo dobavitelji tujim podjetjem in kot taka dosegajo mnogo nižjo maržo, kot podjetje, ki sestavi in proda končni izdelek.

Namesto v podizvajalstvo se je bolj primerno osredotočiti na raziskave, sofisticirano proizvodnjo in stik s strankami.

Vzpostavili bomo podporno okolje za nastanek in razvoj visokotehnoloških podjetij.

Z učinkovito digitalizacijo bo država postala bolj prijazna podjetjem.

Osredotočili se bomo na izkoristek potencialov vse cenejšega dostopa do nizkozemeljske orbite iz strani slovenskih podjetij.

Infrastruktura

Naše prioritete bodo investicije v jedrsko energijo, digitalizacijo, infrastrukturo za spodbujanje znanosti in visokotehnoloških podjetij, javni promet in javna najemniška stanovanja ter zdravstvo.

Migracije

Zavzemali se bomo za to, da se obseg nezakonitih migracij prek Evrope (brez dokumentov, na skrivaj, mimo pravil) z ustreznimi ukrepi skrči na minimum.

Prvi korak je uvedba učinkovitih azilnih postopkov, v katerih bo v nekaj tednih odločeno o tem, ali je oseba begunec ali ne. Ni opravičljivih razlogov za to, da azilni postopki v Sloveniji trenutno trajajo po več mesecev ali celo let.

Drug nujni ukrep je, da država prične z doslednim izvajanjem vračanja zavrnjenih prosilcev za azil in drugih tujcev brez dovoljenja za prebivanje v njihove države iz.

Begunce pa je potrebno zaščititi in jim omogočiti dostojno življenje.

Pirati si torej zavzemamo za pravičen, zakonit in urejen sistem migracij.

Obramba

Naš namen ni zmanjševanje stroškov za »vsako ceno«, temveč dati ustrezen poudarek nacionalni in teritorialni varnosti, tako v stanju miru kot v morebitnem vojnem stanju.

Ob tem se moramo zavedati, da se bojno polje v 21. stoletju širi tudi v kibernetski prostor in celo v orbito planeta. Zaradi slabšanja klimatskih razmer se povečujejo tudi potrebe po krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer vojska pomaga s svojimi silami in tehničnimi sredstvi.

Reorganizirali bomo enote, ki zagotavljajo kibernetsko varnost, tudi s tem, da jim bomo namenili več pripadnikov ter finančnih sredstev za zaščito pred grožnjami za državljane, institucije in državo.

Podnebne spremembe

Naloga zdajšnjih in prihodnjih generacij ne bo le preprečiti zaostrovanje podnebnega kolapsa temveč tudi blažiti posledice tistih podnebnih sprememb, ki jih na tej točki več ne moremo preprečiti.

Zavzeli se bomo za izdatnejše subvencije na področju kmetijstva v smeri varovanja in zavarovanja posevkov pred podnebnimi spremebami in razširili nabor subvencij.

Dodatno bomo okrepili civilno zaščito, vojsko in gasilce za odpravljanje posledic podnebnih sprememb,

Pripravili bomo strategijo za odpravljanje in preprečevanje posledic podnebnih spremeb.

Pripravili bomo strategijo trajnostnega upravljanja z gozdom in obnove naravnih ekosistemov, ki bodo služili kot naravni blažilci suš in poplav.

Pokrajine

Na pokrajine bomo prenesli opravljanje posameznih nalog iz državne in občinske pristojnosti

Primeri področij, za katera bodo po novem pristojne pokrajine: terciarno zdravstvo, regionalne ceste, komunalne storitve, predšolska vzgoja, osnovno in srednje šolstvo, razvojna politika in deloma varnost (redarstvo, regionalna policija).

Pokrajine bodo imele ključen glas pri načrtovanju in odobritvi razvojnih projektov

Prebivalci pokrajin morajo soodločati o vprašanjih razvojne politike in umestitvi velikih projektov v svoji regiji. To bo predstavljalo dodatno varovalko za prebivalce pred škodljivimi centralističnimi politikami.

Omogočili bomo čimprejšnjo izgradnjo tretje razvojne osi.

Socialno varstvo

Vzpostavili bomo učinkovit sistem socialnih storitev in socialnega varstva z jasnimi cilji in večletnim financiranjem ob upoštevanju regionalnih potreb.

Spodbujali bomo razvoj skupnostne in terenske oskrbe, zlasti v domačem okolju, vključno s celovito podporo družinskim negovalcem.

Prizadevali si bomo za nadaljevanje sprememb v oskrbi na domu, da bodo domovi in ustanove človeški in prijazni.

Pripravili bomo Spletni vodnik po storitvah in ugodnostih, ki bo ponujal jasno organizirane informacije za vse, ki potrebujejo pomoč.

Zagotovili bomo funkcionalne sisteme IT za učinkovito izplačevanje dajatev, podporo pri načrtovanju socialnih storitev in spremljanje učinkovitosti.

Stanovanjska problematika

Povečati moramo število letno zgrajenih stanovanjskih enot ter omogočiti nižje najemnine in nižje cene.

V prihodnjih štirih letih želimo dvigniti število letno zgrajenih stanovanj na 10.000 enot. To bomo dosegli z državnimi investicijami v stanovanjsko gradnjo, kar bo spodbudilo razvoj gradbeništva in posledično celotnega gospodarstva.

Del stanovanj bo namenjen prodaji dolgoročnim lastnikom, del stanovanj pa bo oddan v najem. Cene stanovanj bodo neprofitne.

Osredotočili se bomo na gradnjo velikih stanovanjskih sosesk. Nove stanovanjske soseske bodo vsebovale vse elemente ključne za življenje njihovih novih prebivalcev, kot so vrtci, šole, trgovine, zdravstveni domovi...

Šolstvo

Šolstvo in sistem izobraževanja potrebuje celovito prenovo. Trenutni šolski sistem temelji na 200 let starem modelu. Škoda, ki jo s tem povzročamo otrokom in mladostnikom ter posledično celotni družbi, je neizmerna.

Ne potrebujemo nagrajevanja in kaznovanja (zunanja motivacija), pač pa notranjo motivacijo, ki je nujen pogoj za kakovostno in trajno znanje. Učenje z notranjo motivacijo pomeni, da je učenje samo po sebi nagrada; to pa je mogoče le takrat, ko se učenec lahko sam odloči, kaj se bo učil.

Potrebujemo prehod na digitalizirano izobraževanje. Papirnata gradiva so v primerjavi z e-gradivi draga, neekološka in hitro zastarajo.",

Varstvo okolja

Nadomeščanje fosilnih goriv z jedrsko energijo.

Uvedba univerzalne pravice do popravila.

Spodbujanje krožnega gospodarstva.

Strožji nadzor nad izvajanjem okoljskih predpisov.

Obnova in ohranjanje biodiverzitete.

Obnova in širitev zaščitenih gozdnih rezervatov.

Nasprotovali bomo gradnji vseh novih hidroelektrarn.

Zaposlitve

Naš fokus bo predvsem ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest, predvsem s spodbujanjem visokotehnološke transformacije slovenskega gospodarstva, z digitalizacijo, vseživljenjskim učenjem ter s spodbujanjem lastništva zaposlenih.

Zdravstvo

Naše zdravstvo je v primerjavi z razvitejšimi državami podhranjeno, prebivalstvo pa se stara s podobno hitrostjo.

V javno zdravstvo moramo vlagati več in ga tudi temeljito reorganizirati, saj so nekateri mehanizmi preprosto preveč zastareli in dopuščajo izkoriščanje.

Zagotovili bomo preglednost in učinkovitejši sistem naročanja opreme.

Uvedli bomo upravljavsko izobraževanje bodočih direktorjev bolnišnic in depolitizirali kadrovsko politiko v zdravstvu.

Zagotovili bomo zaposlitev administratorjev v zdravstvu za razbremenitev obstoječega zdravstvenega kadra.

Prenovili bomo sistem e-zdravstva s skupnim sodelovanjem informatikov in zdravstvenih delavcev.

Zdravstvu bomo zagotovili kader.",